Privacy statement

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een  naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Vastleggen en verwerken van gegevens
Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt, die je zelf hebt achtergelaten. De achtergelaten gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens worden alleen vrijgegeven met jouw uitdrukkelijke toestemming. We bieden je geen ongevraagde informatie en/of diensten aan. Jouw persoonlijke gegevens stellen we niet aan derden beschikbaar, tenzij we dit op grond van de wet verplicht zijn.

Waarvoor gebruiken we ze? 
Je identiteitsgegevens zijn ook nodig om ons werk goed te kunnen doen. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een behandelplan.
Als ook:

 • Het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en);
 • Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen
 • Om met je in contact te kunnen treden en te reageren op door jou gestelde vragen;
 • De afhandeling van jouw aanvraag tot informatie
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-
  en bewaarplicht;

Bewaartermijn
Age Scheper Sport- en Prestatiepsycholoog bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die door mij verwerkt worden. De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.

Rechtsgronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens
De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • De door jou gegeven toestemming (artikel 6 lid 1sub a Avg)
 • Het op jou verzoek nemen van precontractuele maatregelen en / of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1sub b Avg)
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1sub c Avg)
 • Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1sub d Avg)

Jouw Rechten
Op grond van de wet heb je diverse rechten. We zetten deze rechten voor je op een rijtje

Inzagerecht:
Je hebt het recht de door Age Scheper Sport- en Prestatiepsycholoog verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht
Je hebt het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat je vanwege jouw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je hebt dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op jouw toestemming, het op jouw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met je gesloten overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het beschermen van vitale belangen van jezelf of anderen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om de door jou aan Age Scheper Sport- en Prestatiepsycholoog verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van je verwerken op grond van jouw toestemming of een met jou gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen). Je bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Intrekken van toestemming
Voor de hierboven beschreven gegevens geldt dat wij je gegevens verwerken op basis van uw toestemming. Je hebt te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten
Het uitoefenen van de rechten is in principe kosteloos behoudens misbruik. Je oefent de rechten uit door contact op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Termijnen
Wij zullen jouw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van jouw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij je hiervoor binnen een maand informeren.

Identificatie
Wij kunnen bij alle vragen / verzoeken vragen om nader bewijs van jouw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens.

Individuele afweging bij ieder verzoek
We wijzen je er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan je kenbaar maken. Je kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken.

Cookies
Bij een bezoek aan deze website maakt jouw browser een cookie aan. Dit is een klein bestandje dat op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. De website kan je door een cookie bij je eerstvolgende bezoek bijvoorbeeld herkennen.
Een cookie van deze website bevat geen tot personen herleidbare gegevens. Van deze cookies wordt geen commercieel gebruik gemaakt.